فارسی هشتم درس هفتم موضوع آزادگی

حجم فایل : 439.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فارسی هشتم درس هفتم موضوع :آزادگی
کلمات کلیدی :
دلق : نوعی جامه ی پشمین که فقیران می پوشند . پشته : توده ، انبوه . فرازنده : برپا کننده . نوازنده : آن که مهربانی می کند . نژند : غمگین . جیب : یقه . ثنا : ستایش . خرف : کم عقل . خس : شخصیت فرومایه . چاشت : یک قسمت از چهار قسمت روز که در آن چیزی بخورند. ابیات مهم :
-در دولت به رخم بگشادی / تاج عزت به سرم بنهادی
+ در دولت به روی کسی گشودن ، کنایه از خوشبخت کردن اوست . همچنین تاج عزت به سر کسی نهادن ، کنایه از بزرگ داشتن آن شخص است .
-حد من نیست ثنایت گفتن / گوهر شکر ثنایت سفتن
+ گوهر چیزی را سفتن کنایه از دست زدن و پرداختن به کاری است .
-نوجوانی به جوانی مغرور / رخش پندار همی راند ز دور
+ رخش پندار از دور راندن ، کنایه از خیال پردازی کردن است . دانش ادبی :
مثنوی : یکی از قالب های شعر است که در آن قافیه ی هر بیت با بیت دیگر متفاوت است . نام دیگر این قالب شعری « دوتایی » است . از مهم ترین مثنوی های فارسی می توان « شاهنامه ی فردوسی » ، « بوستان سعدی » ، « مثنوی مولوی » ، « خسرو و شیرین نظامی » را نام برد .

فعالیت های نوشتاری :
باید توجه داشت که برخی کلمات در زبان فارسی به دو شکل نوشته می شوند : « خرف و خرفت » ، « خورش و خورشت » . باید در هنگام املا به تلفظ گوینده کاملا دقت کرد . تاریخ ادبیات :
جامی : شاعر و نویسنده ی قرن نهم بود . از مهمترین آثار او نفحات الانس و هفت اورنگ است . به سبب دوستداری شیخ الاسلام احمد جام ، جامی تخلص می کرد . پایان...